شرکت سيم کام اولين معرفي کننده ماژولهاي       GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/3G/4G/LTE درايران ميباشد. ما همچنين طراح و توليدکننده تجهيزات و سامانه هاي سنجش وکنترل از راه دور (تله متري) بر بستر ارتباط راديويي و GSM/GPRS/HSPA/LTE در نسل دوم و سوم و چهارم در سطح دانش و تکنولوژي روز کشورهاي جهان اول در ایران هستيم.